WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ – Granty PGR

GRANTY PPGR – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM” –

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR,
z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W programie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” będą mogli również wziąć udział mieszkańcy Gminy Elbląg. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność i którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PGR-y.

Co zrobić, aby wziąć udział w programie?

Warunkiem udziału w programie jest:

1. Złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

3. W razie posiadania: dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, które należy dołączyć do oświadczenia.

Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć najpóźniej do 02 LISTOPADA 2021 r. do godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Browarna 85, pokój nr 10 . Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia można pobrać w siedzibie GOPS oraz poniżej.

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi programu pod wskazanym linkiem: https://www.gov.pl/attachment/39e964c3-e0d7-4103-bec8-dc797e8569f1

UWAGA!

Wsparcie będzie możliwe po zweryfikowaniu przez Gminę Elbląg danych zawartych w złożonych oświadczeniach i po uzyskaniu grantu na zakup sprzętu.

Materiały (do pobrania)

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  2. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego

  3. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność