Procedury obowiązujące w szkole związane z COVID -19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘZINIE

 1. PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.

59 ze zm.).

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz. U z 2020r. poz. 493).

6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567).

 1. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r, o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
 2. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. z dnia 25 sierpnia 2020 r.

II. PROCEDURY OGÓLNE

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Uczniowie, u których stwierdzono alergię powodującą objawy grypopodobne powinni dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie potwierdzające alergię w celu uniknięcia niepotrzebnego uruchamiania procedur na wypadek podejrzenia zachorowania.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 4. W każdej klasie znajduje się środek do dezynfekcji rąk dostępny dla uczniów. W miarę możliwości uczniowie siadają w ławkach pojedynczo.
 5. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów takich jak zabawki i przedmioty kolekcjonerskie, a także nie wymieniają się przyborami szkolnymi.

III. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 NA TERENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘZINIE

 1. Dziecko, u którego stwierdzono objawy zakażenia COVID-19 (duszności, kaszel gorączkę) zostaje bezzwłocznie, przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki, odizolowane w izolatorium – gabinecie pomocy przedmedycznej.
 2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 1,5 m odległości. Nauczyciel bezzwłocznie informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
 3. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora niezwłocznie zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
 4. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się rodzica/opiekuna dziecka w placówce, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i ewentualnie policję. W razie pogarszającego się stanu zdrowia dziecka i braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, pracownik niezwłocznie kontaktuje się z numerem alarmowym 112, jednocześnie informując dyspozytora o braku możliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem dziecka.
 5. Dyrektor zawiadamia Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu pod numerem 55 232 32 60 (do godziny 15) lub pod numerem alarmowym 666 191 783 lub 666 191 965 (czynne całą dobę), w razie złego stanu zdrowia dziecka dzwoni na numer alarmowy 112.
 6. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej Sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (stoliki, krzesła, zabawki, mycie podłogi, wietrzenie).
 7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika placówki, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa, myje i dezynfekuje ręce przed wejściem do izolatorium, zakłada przyłbicę/maskę ochronną, fartuch ochronny i rękawiczki.
 8. Pracownik, u którego wystąpiły objawy zakażenia COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka, utrata węchu i/lub smaku, niepokojące zmiany skórne) zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznie udaje się do izolatorium.
 9. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która zaopatrza się w sprzęt ochronny: fartuch, przyłbicę/maskę i rękawiczki.
 10. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i organ prowadzący.
 11. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 12. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzje odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia zakażenia na terenie placówki.
 13. W przypadku uzyskania informacji od rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub pracowników o potwierdzeniu zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie placówki w ostatnim tygodniu, dyrektor niezwłocznie informuje o tym fakcie organ prowadzący i kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną w celu uzyskania wskazówek do dalszego postępowania.

III. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS DOWOZÓW, ODWOZÓW I PRZERW.

 1. Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, opiekun w autobusie może odmówić przewozu dziecka z wyraźnymi objawami chorobowymi.
 2. W czasie dowozu i odwozu w autobusie obowiązują maseczki.
 3. Uczniowie z klas 1-8 wchodzą do szkoły głównym wejściem, a uczniowie oddziałów przedszkolnych wejściem od strony boiska.
 4. Dzieci z oddziałów przedszkolnych myją ręce wodą z mydłem niezwłocznie po przebraniu się.
 5. Przed wejściem do szkoły uczniów klas 1-8 obowiązuje dezynfekcja rąk.
 6. W przypadku widocznych oznak przeziębienia, nauczyciel dyżurujący może zmierzyć uczniowi temperaturę przy wejściu do szkoły używając termometru bezdotykowego.
 7. Uczniowie przebierają się przy szafkach z zachowaniem dystansu społecznego.
 8. Podczas przerw uczniowie zachowują dystans społeczny i dbają o higienę rąk.
 9. W zależności od warunków pogodowych, uczniowie rotacyjnie spędzają przerwy na świeżym powietrzu, bądź na korytarzach, na których znajdują się klasy, w których będą się odbywały ich kolejne lekcje. Uczniowie nie przemieszczają się bez potrzeby pomiędzy korytarzami.
 10. Po wyjściu uczniów z klasy na przerwę pomieszczenia są wietrzone. Po powrocie uczniów na lekcje wietrzone są korytarze.
 11. Podczas przerwy śniadaniowej uczniowie klas 1 i 2 pozostają w swoich klasach, gdzie spożywają śniadanie pod opieką nauczycieli, uczniowie klas 4-8 udają się do świetlicy.
 12. Uczniowie podzieleni są na dwie grupy obiadowe. Klasy 1-4 spożywają obiad od 11:05 do 11:20 , a klasy 5-8 od 12:05 do 12:20.
 13. Po zakończonych lekcjach uczniowie ubierają się i ustawiają do odwozu z zachowaniem bezpiecznej odległości.

IV. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Informacje ogólne

 1. W pierwszej kolejności z opieki świetlicy szkolnej mogą korzystać dzieci, które dojeżdżają do szkoły autobusem szkolnym.
 2. Na terenie świetlicy szkolnej nie przebywają osoby z zewnątrz nie będące pracownikami.

Pobyt dzieci w świetlicy

 1. Do świetlicy wchodzą wszystkie dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym z kierunku Janów i przebywają w niej do przyjazdu autobusu z kierunku Krosienko. Potem dzieci z klasy 0 udają się do swojej Sali, uczniowie klas 5-8 wychodzą na przerwę na korytarz szkolny, a uczniowie klas 1-4 pozostają w świetlicy do końca przerwy.
 2. Podczas przebywania w świetlicy uczniowie stosują się do zasad higieny i przestrzegają poleceń nauczyciela.
 3. W świetlicy umieszczone są środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 4. W świetlicy wywieszono instrukcje z zasadami zachowania higieny.
 5. Sale świetlicowe, toalety oraz ciągi komunikacyjne są regularnie myte i dezynfekowane.
 6. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą.
 7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy są regularnie myte i dezynfekowane.
 8. Sale przeznaczone na organizację zajęć świetlicowych wietrzone są przynajmniej raz na godzinę.
 9. Podczas przerwy śniadaniowej uczniowie klas 4-8 jedzą śniadanie na świetlicy pod opieką nauczyciela. Przed wejściem do świetlicy uczniowie mają obowiązek umyć ręce. Uczniowie siadają w miejscach wyznaczonych, zachowując bezpieczną odległość od pozostałych uczniów. Uczniowie nie podchodzą do okienek kuchennych – herbatę podaje im nauczyciel, a puste kubki odstawiają na umieszczone na stołach tace. Jeśli uczniów na świetlicy jest więcej niż miejsc przy stolikach, śniadanie zjadają rotacyjnie (grupami). Po każdej grupie stoliki i krzesła są dezynfekowane.
 10. Podczas przerw obiadowych uczniowie myją ręce wodą z mydłem, a następnie oczekują na wpuszczenie do świetlicy zachowując dystans społeczny. Po wpuszczeniu do świetlicy uczniowie siadają w wyznaczonych miejscach, nie podchodzą do okienek kuchennych, obiad podaje im nauczyciel. Jeżeli uczniów jedzących obiad jest więcej niż miejsc w świetlicy uczniowie wpuszczani są grupami. Po każdej grupie puste talerze są sprzątane, a miejsca są dezynfekowane.
 11. Podczas oczekiwania na drugi odwóz dzieci przebywające w świetlicy dzielone są na dwie grupy. Jedna grupa pozostaje na świetlicy, a druga pod opieką innego nauczyciela przebywa w sali lekcyjnej klasy 2 na pierwszym piętrze.

V. PROCEDURY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Przed zajęciami wychowania fizycznego

 1. W zajęciach uczestniczą uczniowie zdrowi, nie przejawiających objawów choroby,
 2. Uczniowie przed zajęciami, po spędzonej przerwie na korytarzu i dezynfekcji rąk dostępnymi w szkole środkami, czekają na nauczyciela przed sala sportową,
 3. Uczniowie udają się z nauczycielem do szatni (dziewczynki) i na salę gimnastyczną (chłopcy) celem przebrania się z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 4. Uczniowie przychodzą na zajęcia tylko we własnym stroju sportowym (biała koszulka, spodenki, zmienne obuwie i bielizna itp.)
 5. Uczeń, po zmianie stroju, niezwłocznie udaje się na miejsce zbiórki wyznaczonej przez nauczyciela
 6. Uczniowie podczas przerwy nie mogą przebywać w szatni ani na sali sportowej.
 7. Ze względu na wytyczne Ministerstwa Edukacji i Sanepidu większość zajęć wychowania fizycznego będzie odbywało się na boisku szkolnym lub w terenie . Uczniowie mają obowiązek dostosowania stroju na zajęcia sportowe do aktualnie panujących warunków atmosferycznych.

W trakcie zajęć wychowania fizycznego

 1. Uczniowie wykonują polecenia nauczyciela zachowując bezpieczny dystans, unikają dotykania oczu, nosa i ust,
 2. Zalecany jest odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania
 3. Uczniowie muszą zgłaszać nauczycielowi zmianę samopoczucia,
 4. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się, przy sprzyjających warunkach pogodowych, z wykorzystaniem boisk szkolnych terenu zielonego przy szkole w celu zachowania dystansu społecznego.

Po zajęciach wychowania fizycznego

 1. 5 minut przed dzwonkiem na przerwę dziewczynki udają się do szatni celem przebrania się, chłopcy w tym celu pozostają w Sali gimnastycznej.
 2. Po przebraniu uczniowie myją ręce i twarz mydłem, dezynfekują ręce dostępnymi środkami,
 3. Po zajęciach uczniowie udają się w miejsce wyznaczone do spędzania przerwy.
 4. Sala, sprzęt sportowy oraz inne przedmioty stanowiące wyposażenie sali gimnastyczne są regularnie dezynfekowane .

VI. PROCEDURY PRZECIWEPIDEMICZNE DOTYCZĄCE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE:

 1. Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych wchodzą wejściem bocznym od strony boiska szkolnego.
 2. Po wejściu do budynku szkoły w przypadku zauważalnych objawów chorobowych mierzona jest temperatura termometrem bezdotykowym.
 3. W momencie podwyższonej temp. (38 stopni i więcej), dziecko jest izolowane oraz powiadamiani są rodzice i służby sanitarne. W razie braku kontaktu z rodzicem/opiekunem wzywane są służby medyczne .
 4. Do przedszkola uczęszczają tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 5. Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe (jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie przyprowadzamy dziecka do przedszkola).
 6. Rodzice i opiekunowie wchodzą z dziećmi do przestrzeni wspólnej z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem/ dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi – 2m, przy czym przestrzegane są wszelkie środki ostrożności (osłona ust/ nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Kontakt rodzic-nauczyciel odbywa się na tych samych zasadach.
 7. Podczas dni adaptacyjnych rodzice i dzieci zachowują od siebie co najmniej 2 m odległości. Rodzice/opiekunowie/ nauczyciele są zobowiązani do noszenia masek/przyłbic i dezynfekcji rąk bądź noszenia rękawiczek jednorazowych. Ograniczając dzienną liczbę rodziców do minimum. Okres adaptacyjny dotyczy tylko dzieci, które wcześniej nie uczęszczały do przedszkola.
 8. Każdorazowo po wejściu do budynku szkoły oraz przed posiłkami i po skorzystaniu z toalety dzieci myją ręce.
 9. Przed wejściem do sal przedszkolnych, w salach oraz w łazienkach są wywieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk.
 10. W czasie pandemii dzieci nie myją zębów na terenie placówki.
 11. Posiłki zostają dostarczane do sal przedszkolnych przez osoby do tego wyznaczone. Każdorazowo dezynfekowane są blaty stołów przy których dzieci spożywają posiłki.
 12. Podczas pobytu w szkole, dzieci przebywają w wyznaczonych salach przedszkolnych.
 13. Sale przedszkolne wietrzone są co godzinę.
 14. W sali znajdują się przedmioty, które są codziennie zdezynfekowane.
 15. Dzieci posiadają własne przybory szkolne, którymi się nie wymieniają.
 16. Dzieci nie przynoszą swoich zabawek z domu.
 17. Dzieci korzystają z placów zabaw – pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie dezynfekowany.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.