Deklaracja dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej w Węzinie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-06-29

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-02

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  •  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

  • brak odpowiedniej struktury nagłówków artykułów,

  • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,

  • brak audiodeskrypcji dla publikowanych materiałów,

  • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-1002

  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe :

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą wyznaczoną do kontaktów jest : Agnieszka Biłas , e-mail: agnieszka.bilas@spwezina.pl Kontaktować można się także, dzwoniąc na nr telefonu: 55 231 10 02 lub za pomocą e-mail: psp.wezina@spwezina.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Węzinie nie jest dostosowany do przebywania na jego terenie osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek nie jest wyposażony w parking, podjazdy dla

osób niepełnosprawnych, barierki oraz windy. Ponadto toalety nie są dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę (co najmniej 5 dni przed planowaną wizytą) do sekretariatu szkoły.