Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘZINIE

A. PRZEPISY OGÓLNE

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki i godzinami jej pracy.

3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

4. Czytelnicy zobowiązani są do:

– dbałości o wypożyczone materiały,

– zwrotu materiałów w okresie jednego miesiąca od dnia wypożyczenia w ciągu roku szkolnego, jednak wszystkie wypożyczone materiały należy zwrócić najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego,

– zwrócenia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza w przypadku zniszczenia czy zgubienia książki lub innych materiałów.

5. Jednorazowo można wypożyczyć 3 pozycje na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu materiałów.

6. Uczniom osiągającym najlepsze wyniki w czytelnictwie oraz biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane nagrody na zakończenie roku szkolnego.

B. PRZEPISY SZCZEGÓLNE W OKRESIE PANDEMII COVID-19

(na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Obowiązki czytelników

 1. W pomieszczeniu biblioteki szkolnej może przebywać tylko jeden uczeń szkoły. W przypadku większej liczby zainteresowanych czytelników, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
 2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 3. W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem, uczniowie w obecności bibliotekarza odkładają zbiory do wyznaczonego pojemnika, gdzie oznakowane datą zwrotu będą dezynfekowane i przejdą 2-dniową kwarantannę.
 4. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
 5. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną przez e-dziennik.

Obowiązki bibliotekarzy

 1. Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
 2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).
 3. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
 4. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty
  w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.