Dożywianie

INFORMACJE DOT. KORZYSTANIA Z ŻYWIENIA W SZKOLE

  1. Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać do sekretariatu osobiście, telefonicznie lub za pomocą dziennika elektronicznego najpóźniej do godz. 08.00
    w dniu nieobecności.
  2. Opłatę za korzystanie z wyżywienia w szkole (obiady) dokonuje się przelewem na rachunek bankowy do 20-go dnia każdego miesiąca:  

PKO BP 18 1020 1752 0000 0802 0231 5703  (Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie, Węzina 16, 82-310 Elbląg 2, tytułem: imię i nazwisko dziecka/ klasa – płatność za wyżywienie w  miesiącu ………) 

  1. W przypadku niekorzystania z obiadów przysługuje odliczenie opłaty (w następnym miesiącu rozliczeniowym) proporcjonalnie do liczby dni nieobecności na posiłku pod warunkiem zgłoszenia nieobecności w wymaganym terminie.
  2. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
  3. Rezygnację lub chęć korzystania z posiłków należy zgłosić w sekretariacie szkoły przed rozpoczęciem nowego miesiąca.

Rozmiar fontów
Kontrastowe tło