Dożywianie

INFORMACJE DOT. KORZYSTANIA Z ŻYWIENIA W SZKOLE

  1. Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać do sekretariatu osobiście, telefonicznie lub do intendenta najpóźniej do godz. 08.00 w dniu nieobecności.
  2. Opłatę za korzystanie z wyżywienia w szkole (obiady) dokonuje się przelewem na rachunek bankowy do 20-go dnia każdego miesiąca:  

Millennium bank 64 1160 2202 0000 0005 9333 3132  (Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie, Węzina 16, 82- 310 Elbląg 2, tytułem: imię i nazwisko dziecka/ klasa – płatność za wyżywienie w  miesiącu ………) 

  1. W przypadku niekorzystania z obiadów przysługuje odliczenie opłaty (w następnym miesiącu rozliczeniowym) proporcjonalnie do liczby dni nieobecności na posiłku pod warunkiem zgłoszenia nieobecności w wymaganym terminie.
  2. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
  3. Rezygnację lub chęć korzystania z posiłków należy zgłosić w sekretariacie szkoły lub do intendenta przed rozpoczęciem nowego miesiąca.