O szkole

Szkoła Podstawowa w Węzinie została powołana do życia w 1946 roku. W początkowych planach placówka miała znajdować się w gmachu po byłej szkole niemieckiej. W rezultacie jednak szkołę umiejscowiono w najładniejszym piętrowym budynku we wsi, gdzie na parterze były klasy, a na piętrze stworzono mieszkania dla nauczycieli. Naukę w placówce rozpoczęło 20 dzieci, nad którymi opiekę sprawował jeden nauczyciel. Pierwszym kierownikiem był – Wincenty Osiński. W roku szkolnym 1948/49 do szkoły uczęszczało już 78 uczniów, uczących się w 6 klasach. W tym też roku pracę w szkole rozpoczął drugi nauczyciel – Zygmunt Osiński – syn kierownika. W pierwszym roku działalności w placówce zaczęła działać także kuchnia dożywiającą dzieci. Od roku 1952 uczniowie mogli uczęszczać już do siedmiu klas.

Po trzykrotnych zmianach kierowników w roku 1967 nowym dyrektorem został – Henryk Szałkowski. W tym też roku wraz ze zmianą zarządcy rozpoczęły się prace przy budowie nowego budynku szkoły, a w rok później 7 września 1968 roku odbyło się uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej w Węzinie, która następnie na mocy Uchwały Rady Gminy Elbląg, objęła patronat imienia Generała Karola Świerczewskiego. Po zmianach historycznych jakie miały miejsce w roku 1980 szkoła wystąpiła z prośbą do Kuratorium Oświaty o zniesienie patronatu – Karola Świerczewskiego. Siedem lat później po nagłej śmierci ówczesnego kierownika, funkcję dyrektora objęła Pani Jolanta Bumbul. Kadencja jej trwała jednak krótko, bo do końca roku szkolnego 1987/1988. Następnie od dnia 1 września 1988 roku Dyrektorem szkoły została Krystyna Bohdanowicz, która funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego.

Zmiany w działaniach i strukturze szkoły miały także miejsce w latach późniejszych. Dnia 16 marca 1999 roku działając na podstawie przepisów, wprowadzających reformę ustroju szkolnego Rada Gminy Elbląg wydała Uchwałę Nr 44/VI/99 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Węzinie. Zarząd Gminy miał za zadanie z dniem 1 września 1999 roku przekształcić strukturę organizacyjną szkoły z ośmio na sześcioletnią. Do obwodu szkoły należeć zaś miały miejscowości Dłużyna, Drużno, część Komorowa Żuławskiego, Krosienko, Lisów, Nowy Dwór, Raczki, Tropy i Węzina.

Koniec rozpatrywanego okresu tj. rok 2008 pomimo niżu demograficznego jaki ogarnął nasz region pozwolił funkcjonować szkole z liczbą 120 dzieci w 6 oddziałach włącznie z zerówką, gdzie prowadzone było obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci sześcioletnich. Ponad 75% uczniów było dowożonych na zajęcia autobusem szkolnym z 6 miejscowości: Janowa, Dłużyny, Drużna, Krosienka, Komorowa Żuławskiego, Nowego Dworu, gdyż po zmianach obwodowych Raczki i Tropy przestały przynależeć do obwodu Szkoły Podstawowej w Węzinie.

Zajęcia odbywały się w 7 salach lekcyjnych, pracowni komputerowej – pozyskanej ze środków unijnych, dzięki pracy nauczycieli placówki, świetlicy oraz na sali gimnastycznej. Ponadto szkoła posiadała bogato wyposażoną bibliotekę, która stanowiła zarazem pracownię multimedialną i czytelnię, gabinet pedagoga, logopedyczny oraz Regionalną Izbę Pamięci. Doskonałe wyposażenie placówki, niejednokrotnie stanowiło jedyne zetknięcie się dzieci z postępem technologicznym (wynikami postępu technologicznego). Wiele bowiem rodzin uczniów Szkoły w Węzinie, to rodziny z tak zwanych „obszarów popegeerowskich” – najczęściej pozostające bez pracy i bez możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb swoich dzieci. Uwzględniając specyfikę środowiska, w którym funkcjonuje szkoła oraz potrzeby uczniów, główny nacisk kładzie się na działania mające na celu zapobieganie niedostosowaniu społecznemu oraz zapewnienie opieki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Przykładem takich działań może być ciągłe pozyskiwanie środków na dożywianie dzieci, stypendia socjalne, zapewnianie im wyjazdów poznawczych czy organizowanie zabaw z podarunkami przy okazji świąt – choinki szkolne, wigilie klasowe i nagrodami z okazji różnorakich uroczystości – festynów – z okazji Dnia Dziecka, andrzejkowych oraz konkursów. Szkoła podejmowała działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb dziecka wiejskiego, umacniała w nim wiarę we własne siły i poczucie wartości. Umożliwiała mu zdobycie odpowiedniej wiedzy. Placówka jest dobrze wyposażona w sprzęt i materiały ułatwiające realizacje programów nauczania. Dzięki powyższym działaniom uczniowie zdobywają liczne tytuły i wyróżnienia na organizowanych konkursach, turniejach oraz olimpiadach.

Szkoła posiada dobrą i wykształconą kadrę pedagogiczną. Pod koniec 2008 roku w szkole pracowało 14 nauczycieli, z których 13 legitymowało się dyplomem wyższych studiów magisterskich, 1 osoba wyższych studiów zawodowych. Jedenaścioro nauczycieli posiadało stopień nauczyciela dyplomowanego, a troje kontraktowego. Rada Pedagogiczna stale dba o swój rozwój zawodowy – czego dowodem jest stałe podnoszenie swych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w bardzo licznych i różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych, warsztatach metodycznych czy studiach podyplomowych. Zespół nauczycieli jest kolegialnym organem szkoły, który realizuje statusowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. Świadectwem doskonałego wypełniania powierzonych im obowiązków są corocznie uzyskiwane Nagrody Dyrektora Szkoły czy Nagrody Wójta Gminy Elbląg.

Dzięki poświęceniu i zgraniu zespołu nauczycieli oraz za sprawą ogromu włożonej pracy Szkoła w Węzinie opracowała dokumentację Systemu Zarządzania Jakością według normy PN – EN ISO 9001 : 2001. Trud i nakłady pracy przyniosły zasłużony sukces. W wyniku pozytywnego rezultatu auditu certyfikującego przeprowadzonego w dniach 05.12 – 06.12.2007 roku, przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja w Gdyni, Szkole osiem dni później nadano Certyfikat ISO 9001 : 2001. Realizowana dzięki temu Polityka jakości zobowiązuje wszystkich pracowników do zaangażowania w utrzymywanie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością. Główne jej cele natomiast, takie jak:

  • ciągłe doskonalenie jakości usług świadczonych przez Szkołę w zakresie edukacji poprzez ustanowiony i funkcjonujący System Zarządzania Jakością,
  • dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej,
  • osiąganie wysokiego poziomu nauczania poprzez wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające pomyślne kontynuowanie nauki na poziomie gimnazjum,
  • stwarzanie warunków do rozwoju uzdolnień i zainteresowań ucznia, Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa zarówno fizycznego jak i psychicznego,
  • planowe dokumentowanie oraz analiza działań jakościowych podejmowanych przez Szkołę, dają świadectwo ciągłego rozwoju placówki w każdej dziedzinie jej działalności.

W szkole aktywnie działa także Samorząd Uczniowski. Składa się on z rady, którą stanowi dziesięcioosobowy zarząd, wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich i tajnych oraz przewodniczący trójek klasowych. Nadzór i opiekę nad jego działalnością sprawuje jedna z nauczycielek. Samorząd poprzez swoje sekcje organizuje współzawodnictwo w nauce, konkursy na najwyższą średnią ocen, konkursy wiedzy, imprezy okolicznościowe i sportowo-rekreacyjne, dyskoteki dla uczniów szkoły oraz prace porządkowe.