PLAN ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE ELBLĄG

Miło nam poinformować, że w ramach projektu „VULCAN kompetencji w warmińsko-mazurskich samorządach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w Gminie Elbląg opracowano plan rozwoju oświaty, mający na celu podniesienie jakości usług edukacyjnych, objęcie procesem wspomagania co najmniej dwóch szkół oraz podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania oświatą.
Wspólne zaangażowanie dyrektorów szkół, mieszkańców i pracowników samorządu w projekt było wyjściową do opracowania w/w planu.

Opracowanie planu poprzedziła diagnoza przeprowadzona etapowo w okresie od stycznia do sierpnia 2020 r.  Pierwszym ważnym elementem diagnozy było spotkanie z dyrektorami szkół, które odbyło się dnia 09.01.2020 r. w Urzędzie Gminy Elbląg. Podczas spotkania zapoznano dyrektorów z założeniami projektu oraz zwrócono się z prośbą o opracowanie analizy SWOT ukierunkowanej na czynniki  mające wpływ na funkcjonowanie oświaty w naszej gminie. Ponadto w diagnozie wykorzystano: ankietę pytań otwartych i zamkniętych przeprowadzoną wśród 4 dyrektorów, 57 nauczycieli, 78 rodziców i 99 uczniów szkół gminnych, wnioski ze spotkania z dyrektorami szkół, analizę SWOT, ankietę skierowaną do dyrektorów szkół w sprawie procesowego  wspomagania szkół, odpowiedzi na pismo skierowane do instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie procesu wspomagania w szkołach gminnych, tj. do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Elblągu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku, analizę wybranej dokumentacji strategicznej, wnioski z debaty oświatowej.
Wielostronne spojrzenie i przeprowadzenie diagnozy potrzeb różnymi metodami pozwoliło na świadome podjęcie decyzji ukierunkowanej na określenie następującego priorytetu oraz celów strategicznych i operacyjnych.
Priorytetem polityki oświatowej w Gminie Elbląg jest jakościowy rozwój szkół ukierunkowany na kształtowanie kompetencji kluczowych, który osiągnąć można poprzez:
Cel strategiczny: Wspieranie szkół w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
     1.1 Cel operacyjny: Opracowanie modelu kompleksowego procesu wspomagania szkół w Gminie Elbląg dzięki przeprowadzeniu doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomagania pracy szkoły w 2 szkołach i funkcjonowaniu 2 międzyszkolnych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli do końca czerwca 2022 roku.
    
     1.2 Cel strategiczny: Optymalizacja wydatków oświatowych
     2.1 Cel operacyjny: Uzyskanie informacji na temat wydatków oświatowych poprzez przeprowadzenie audytu finansowo-organizacyjnego w roku szkolnym 2020/2021.
Wnioski płynące z diagnozy jednoznacznie wskazały na potrzebę zorganizowania doskonalenia nauczycieli ukierunkowanego na organizację procesów edukacyjnych i tym samym wpłynięcie na efekty kształcenia uczniów poprzez: wdrażanie nowatorskich metod nauczania dostosowanych do potrzeb uczniów, umożliwianie uczniom praktycznego zdobywania i utrwalania wiedzy poprzez doświadczenia i eksperyment, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez procesowe wspomaganie szkół. Kolejnym ważnym aspektem będzie również przeprowadzenie audytu oświatowego i podjęcie decyzji co do racjonalizacji wydatków poniesionych na zadania oświatowe w gminie. Audytu dokona w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku firma zewnętrzna wybrana w drodze zaproszenia do składania ofert.
Podsumowując:
W Gminie Elbląg planujemy edukację wysokiej jakości z dobrymi wynikami edukacyjnymi,  zarządzaną efektywnie, racjonalizując przy tym wydatki oświatowe.
Zapraszamy do zapoznania się z „Planem rozwoju oświaty w Gminie Elbląg”, który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Elbląg oraz stronach poszczególnych szkół.